PRISTUP INFORMACIJAMA

Svaka fizička i pravna osoba u skladu sa članom 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01 i 48/11) ima pravo podnijeti zahtjev za pristup informacijama koje su u posjedu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove može utvrditi slijedeće izuzetke:

  • Izuzetak u vezi djelokruga javnog organa;
  • Izuzetak u vezi s povjerljivim komercijalnim interesima treće strane;
  • Izuzetak kod zaštite privatnosti.

U vezi sa djelokrugom rada javnog organa Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ima pravo izuzeti od objavljivanja informacije kada se osnovano može očekivati izazivanje štete za slijedeće legitimne ciljeve Unsko-sanskog kantona:

  • interesi odbrane i sigurnosti, kao i zaštita javne sigurnosti;
  • sprečavanje kriminala i otkrivanje kriminala;
  • zaštita postupka donošenja odluka u Upravi, uključujući davanje mišljenja, savjeta ili preporuka bilo da se radi o službeniku ili namješteniku Uprave ili drugom licu koje radi za ili u ime Uprave, s tim da ne obuhvata činjenice, statističke, naučne ili tehničke informacije i to samo u slučaju kada Uprava utvrdi da se saopštavanjem informacije može osnovano očekivati izazivanje značajne štete za legitimne ciljeve Kantona.
ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA Preuzmi
VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA Preuzmi
INDEX REGISTRA Preuzmi