SEKTOR ZA STRUCNE I ZAJEDNICKE POSLOVE

Kao jedna od organizacionih jedinica u sastavu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Sektor za stručne i zajedničke  poslove.

Poslovi koje je obavlja Sektor za stručne i zajedničke poslove, odnose se na sljedeće:

  • poslove zastupanja pred redovnim sudovima, na prekršajnim odjeljenjima istih, u predmetima u kojima je podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i u predmetima u kojima su okrivljeni zatražili sudsko odlučivanje po prekršajnim nalozima izdanim od strane inspektora;
  • izradu operativnih planova utroška budžetskih sredstava;
  • izradu narudžbenica po zahtjevima za nabavku i dostavljanje istih dobavljačima;
  • izrada dokumentacije za plaćanje faktura dobavljačima;saradnju sa drugim organima i dostavljanje istim traženih podataka i informacija; i dr.;
  • pristup informacijama;
  • zaprimanje i signiranje pošte, i dr.