URBANISTICKO-GRADJEVINSKA, EKOLOSKA I KOMUNALNA INSPEKCIJA


GLAVNI INSPEKTOR:  Asim Dizdarević

U organizacionoj jedinici Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije obavljaju se poslovi zavisno od nadležnosti svakog pojedinog inspektorata, i to kako slijedi:

Urbanističko – građevinska inspekcija

Nadležnosti urbanističko-građevinske inspekcije: nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje oblast   urbanizma i građenja, u skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanim zakonom, nadzor nad nad izradom dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti kantona i općina nad provođenjem prostornog plana općina i kantona i programa mjera, plana posebnog područja urbanističkog plana uređenja za područja od značaja za općine i kanton, nadzor nad građenjem za koju urbanističku saglasnost izdaje općinska služba ili resorno ministarstvo u svrhu zaštite urbanističkh i građevinskih uvjeta i uvjeta zaštite okoline, nadzor nad provođenjem kantonalnog Zakona o prostornom uređenju na područjima od značaja za općine i kanton, odlučivanje po žalbama, postupanje po pismenim ili usmenim predstavkama odnosno zahtjevima za izvršenje inspekcijskog nadzora u vezi povreda, propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor,  u granicama svoje nadležnosti, blagovremeno dostavljanje pismene obavijesti, u zakonom propisanim rokovima, podnosiocima predstavki odnosno zahtjeva za izvršenje inspekcijskog nadzora, vršenje i drugih poslove koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Inspekcija za zaštitu okoline

Nadležnosti inspekcije za zaštitu okoline: vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite okoline, vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora nad provođenjem federalnih zakona  i drugih federalnih propisa, u djelu koji je prenesen u nadležnost Kantona, iz oblasti zaštite okoline, preduzimanje upravnih i drugih mjera po izvršenom inspekcijskom nadzoru u skladu sa zakonom, davanje informacija i podataka, neophodnih za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti zaštite okoline, izrada odgovarajućih materijala kojima se vrši informiranje nadležnih organa o stanju i problemima u oblasti zaštite okoline predlaganje mjera za rješavanje utvrđenih problema, vršenje i drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Komunalna inspekcija

Nadležnosti komunalne inspekcije: vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti komunalne djelatnosti i utvrđivanja stanja da li se komunalna djelatnost obavlja na način utvrđen Zakonom i propisom donesenim na osnovu zakona, kontroa stanje komunalnih objekata, kontrola pružanja komunalnih usluga u skladu sa utvrđenim uslovima, nadzor nad radom općinske komunalne inspekcije, preduzimanje upravnih i drugih mjera po izvršenom inspekcijskom nadzoru u skladu sa zakonom, davanje informacija i podataka, neophodnih za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz komunalne oblasti, izrada odgovarajućih materijala kojima se vrši informiranje nadležnih organa o stanju i problemima u oblasti zaštite okoline predlaganje mjera za rješavanje utvrđenih problema, vršenje i drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Rudarska inspekcija

Nadležnosti rudarske inspekcije: redovni i vanredni inspekcijski nadzori radi provjere sprovođenja zakona i drugih propisa, standarda i tehničkih normativa koji se odnose na rudarske objekte u kojima se obavlјa djelatnost eksploatacije mineralnih sirovina; inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa u ovoj oblasti u pogledu ispunjenosti uslova za obavlјanje poslova na eksploataciji mineralnih sirovina; nadzor nad primjenom mjera zaštite bezbjednosti i zdravlјa na radu u rudarskim objektima; uviđaj na licu mjesta ako se dogodi smrtni ili grupni nesrezni slučaj ili havarija opreme u rudnicima; davanje usmenih i pisanih instrukcija i obavještenja u vezi sa radom rudarske inspekcije po zahtjevu zainteresovanih subjekata; vršenje i drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost.