TEHNIKA, INDUSTRIJA I CESTE


U organizacionoj jedinici Inspektorat za tehniku, industriju i ceste obavljaju se poslovi zavisno od nadležnosti svakog pojedinog inspektorata, i to kako slijedi:

Termoenergetska inspekcija

Nadležnosti termoenergetske inspekcije: nadzor nad planiranjem, projektiranjem, gradnjom, rekonstrukcijom, korištenjem i remontom termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom, ocjenu njihove tehničke ispravnosti i  sigurnosti, nadzor nad primjenom termoenergetskih tehničkih standarda i normativa, nadzor nad tehničkim upravljanjem termoenergetskim sistemom, postupanje po zahtjevima građana i pravnih lica za pregled termoenergetskih objekata, nadzor postrojenja i instalacija u domenu njene nadležnosti, vršenje i drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Elektroenergetska inspekcija

Nadležnost elektroenergetske inspekcije: vršenje inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona, propisa, tehničkih normativa i opštih akata prilikom planiranja, projektovanja, proizvodnje, izgradnje, rekonstrukcije, remonta  elektroenergetskih objekata i postrojenja, ugrađivanja električnih uređaja, instalacija i njihove upotrebe, vršenje kontrole kvaliteta električne energije, upotrebu i održavanje elektroenergetskih postrojenja u cilju ocjene njihove tehničke ispravnosti, pogonske spremnosti, sigurnosti pogona, pogonskog i drugog osoblja, racionalne upotrebe električne energije i provođenje mjera ograničenja potrošnje električne energije, u domenu njenog nadzora, vršenje uviđaja oštećenja, havarija ili eksplozija elektroenergetskog objekta ili postrojenja, ako su istim ugroženi ljudski život ili okolina, ili ako prijeti ili je nastala veća materijalna šteta, u domenu njihovog nadzora, postupanje po zahtjevima građana i pravnih lica za pregled elektroenergetskih objekata, postrojenja i instalacija u domenu njenog nadzora, vršenje i drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Inspekcija za ceste i cestovni promet

Nadležnosti inspekcije za ceste i cestovni promet: vršenje inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona, propisa, i opštih akata za iz oblasti saobraćaja, javne ceste, njihova gradnja, rekonstrukcija, korištenje i održavanjeupravljanje i zaštita javnih cesta i njihove infrastrukturezaštitni cestovni pojas i njegovo korištenjeodvijanje javnog prijevoza lica i stvari u unutrašnjem cestovnom saobraćaju (linijski cestovni prijevoz autobusom, taksi prijevoz, iznajmljivanje vozila, prijevoz za lične potrebe i dr.)licence za pojedine vrste prijevoza u unutrašnjem cestovnom saobraćajurad autobusnih i teretnih stanica i cjenovnici usluga koji je pod nadzoromprovođenje propisa u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom saobraćaju, osim u nadzoru koji vrše organi državne granične službe, davanje usmenih i pisanih instrukcija i obavještenja u vezi sa radom inspekcije za ceste i cestovni promet po zahtjevu zainteresovanih subjekata, vršenje i drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost.