SANITARNA, ZDRAVSTVENA, FARMACEUTSKA I INSPEKCIJA ZA HRANU


GLAVNI INSPEKTOR: Dino Ćemić

U organizacionoj jedinici Inspektorat za sanitarne, zdravstvene, farmaceutske poslove i hranu obavljaju se poslovi zavisno od nadležnosti svakog pojedinog inspektorata, i to kako slijedi:

Inspekcija za sanitarne poslove

Inspekcija za sanitarne poslove: neposredno provođenje sanitarnog inspekcijskog nadzora u složenim situacijama, praćenje stanja higijene i preduzimnje potrebnih mjera u cilju poboljšanja higijensko-sanitarnih prilika na Kantonu učestvovanje, sa inspektorima zaštite okoliša, na preduzimanju mjera zaštite zdravlja stanovništva kroz zaštitu okoline, preduzimanje neophodnih mjera na obezbjeđenju higijenske ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe u prometu na Kantonu, praćenje novih saznanja u preventivi i usavršavnje rada općinskih sanitarnih inspektora kroz redovne konsultacije i edukacije, praćenje primjene propisa i iniciranje potrebnih izmjena i dopuna, kontrolu zaštite zdravlja ljudi, sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, kontrolu proizvodnje i prometa životnih namirnica i predmeta osnovne upotrebe koji su pod sanitarnim nadzorom, kontrolu proizvodnje i prometa otrova i sličnih supstanci, kontrolu snabdijevanja vodom i odstranjivanje otpadnih voda i materijala, kontrolu sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjete u javnim objektima (javni lokali, škole, ustanove socijalne zaštite i dječije zaštite i dr.) i drugim mjestima od značaja za osiguranje sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite, kontrolu zdravstvenog stanja zaposlenih u djelatnostima i na poslovima koji su pod sanitarnom inspekcijskom kontrolom, kontrolu preventivnog sanitarnog nadzora nad izgradnjom objekata, kontrolu zabrane upotrebe duhanskih proizvoda u skladu sa posebnim propisom, vršenje i drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Zdravstvena inspekcija

Nadležnost zdravstvene inspekcije: sadržaj i kvalitet pruženih zdravstvenih usluga, nadziranje organiziranja i obavljanja zdravstvene djelatnosti u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi u zdravstvu, nadziranje rada zdravstvenih radnika u obavljanju zdravstvene djelatnosti; nadziranje načina prijema, liječenja i otpuštanja pacijenata; nadziranje primjene metoda i sredstava za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju; nadziranje provođenja javnih programa i mjera zdravstvene zaštite; nadziranje zakonitosti akata koji se donose u zdravstvu; nadziranje opskrbe lijekovima i drugim medicinskim sredstvima; nadziranje propisivanja i izdavanja lijekova; nadziranje zaštite prava građana u korištenju zdravstvene zaštite i medicinske pomoći; nadziranje postupanja zdravstvenih radnika i drugog osoblja prema pacijentu, vršenje i drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Farmaceutska inspekcija

Nadležnosti farmaceutske inspekcije: nadziranje prometa lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava; nadziranje sadržaja i kvaliteta pruženih farmaceutskih usluga; nadziranje načina izdavanja lijekova; nadziranje primjene sredstava i metoda u laboratorijskoj dijagnostici i njenom usaglašenošću sa standardima; nadziranje načina vođenja i korištenja odgovarajuće medicinske dokumentacije i evidencije u farmaceutskoj djelatnosti; nadziranje organizovanja i obavljanja pripravničkog staža i specijalizantskog staža farmaceutskih radnika; nadziranje postupanja farmaceutskih radnika i ostalog osoblja prema pacijentu; nadziranje zakonitosti rada farmaceutskih ustanova i zakonitosti akata koje donose ustanove koje se bave farmaceutskom djelatnošću; nadziranje cijena lijekova; nadziranje zbrinjavanja i uništavanja farmaceutskog otpada, vršenje i drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Inspekcija za hranu

Nadležnosti inspekcije za hranu: nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na hranu u spoljnotrgovinskom i unutrašnjem nadzoru, nadzor nad sanitarno-higijenskim stanjem objekata u kojima se vrši proizvodnja i promet hrane i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom, kontrola ispunjenost higijensko-sanitarnih uslova objekata, prostorija, uređaja i opreme za proizvodnju i promet hrane, nadzor nad zaposlenim licima u pogledu obavljanja sanitarnih pregleda, dodatne edukacije o higijeni hrane, nošenja radne odjeće i obuće i higijenske manipulacije sa hranom, deklarisanje hrane i proizvođačke specifikacije, ispitivanje sirovina i gotovih proizvoda putem ovlaštenih laboratorija, snabdijevanja vodom za piće i druge zahtjeve propisane zakonom, vršenje i drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost.