RAD, ZASTITA NA RADU I SOCIJALNA ZASTITA


GLAVNA INSPEKTORICA: Sena Družić

U organizacionoj jedinici Inspektorat za rad, zaštitu na radu i socijalnu zaštitu obavljaju se poslovi zavisno od nadležnosti svakog pojedinog inspektorata, i to kako slijedi:

Inspekcija rada za radne odnose

Nadležnosti inspekcije rada za radne odnose: vršenje poslova inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje oblast radnih odnosa i u skladu sa ovlaštenjima  i nadležnostima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanom zakonom, postupanje po pismenim ili usmenim predstavkama, odnosno, zahtjevima za izvršenje  inspekcijskog nadzora u vezi povreda prava iz radnog odnosa i propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor u granicama svoje nadležnosti, blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima dostavljanje pismenih obavijesti, podnosiocima predstavki odnosno zahtjeva za izvršenje inspekcijskog nadzora, kontrola  zapošljavanja i prekida radno-pravnog odnosa, kontrola radno-pravnog položaja i zaštitu prava zaposlenika u radnom odnosu kod poslodavca (obračun i isplata plaća, radno vrijeme, odmori, dopusti i dr.), kontrola obaveza poslodavca da zaposlenike prijavi na penziono i zdravstveno osiguranje, kontrola  zapošljavanja stranaca, kontrola zaposlenika u ostvarivanju prava iz radnog odnosa, vršenje i drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Inspekcija rada za zaštitu na radu

Nadležnosti inspekcije rada za zaštitu na radu: vršenje  poslova inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje oblast zaštite na radu i u skladu sa ovlaštenjima  i nadležnostima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanom zakonom, postupanje po pismenim ili usmenim predstavkama odnosno zahtjevima za izvršenje  inspekcijskog nadzora u vezi povreda propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor u granicama svoje nadležnosti, blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima dostavljanje pismenih obavijesti, podnosiocima predstavki, odnosno zahtjeva za izvršenje inspekcijskog nadzora, kontrolu zaštite na radu, kontrolu zabrane upotrebe duhanskih proizvoda, kontrolu primjene propisanih mjera zaštite na radu u projektnoj dokumentaciji tehničko-tehnoloških procesa, kao i kontrolu kod izgradnje, izvođenja i eksploatacije objekata, kontrolu primijenjenosti propisa pri projektiranju i proizvodnji sredstava rada i sredstava rada iz uvoza, kontrolu redovnog  održavanja i ispitivanja sredstava rada, fizičkih, hemijskih ili bioloških štetnosti, kontrolu osiguranja uslova rada zaposlenika, izloženosti opasnostima i štetnostima i poduzetih mjera  za njihovo otklanjanje, kontrolu osiguranja i provođenja psiho-fizičke zaštite zaposlenika, a u ovisnosti od tehničko-tehnoloških procesa rada, kontrolu obučenosti zaposlenika iz oblasti zaštite na radu, vezano za radna mjesta i tehničko-tehnološki proces rada, kontrolu  korištenja odgovarajućih sredstava lične zaštite, vršenje i drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Inspekcija socijalne zaštite

Nadležnosti inspekcije socijalne zaštite: vršenje inspekcijskog nadzora iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, na osnovu i u granicama ovlaštenja utvrđenim zakonom  i podzakonskim aktima i odlučivanje o preduzimanju upravnih i drugih mjera, vršenje nadzora nad pravilnošću primjene propisa u upravnom postupku-stručni nadzor, vršenje inspekcijskog nadzora nad radom udruženja i fondacija registrovanih u kantonu i koja imaju sjedište na kantonu, na osnovu i u granicama zakonskih ovlaštenja, učestvovanje u izradi analiza, informacija, izvještaja i drugih stručnih materijala o postojećem stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom i predlaganje mjera za poboljšanje stanja u tim oblastima, vršenje nadzora po pitanjima ispunjavanja uslova utvrđenih zakonom za osnivanje, odnosno rad ustanove socijalne zaštite, kontrola zaštite prava maloljetnika, djece i lica pod starateljstvom u korištenju socijalne pomoći, kontrola zaštite prava porodice sa djecom, kontrola preduzimanja mjera na zaštiti interesa korisnika socijalne zaštite do imenovanja novog staraoca, kontrola zaštite imovine djece bez roditeljskog staranja i lica pod starateljstvom, kontrola zaštite korisnika kojima su uskraćena ili ograničena prava, kontrola sprečavanja smještaja lica u drugu porodicu koja nije podobna da primi dijete na smještaj, kontrola osiguranja ustanova koje ne prime lice koje je uputio nadležni organ starateljstva, kontrola postupanja po odluci o izdržavanju kod svake isplate stalnih novčanih primanja, vršenje kontrole otpusta korisnika iz ustanove suprotno zakonu, kontrola vođenja evidencije i dokumentacije o licima pod starateljstvom, kontrola vođenja evidencije i dokumentacije o usvojenoj djeci, kontrola vođenja evidencije o izdržavanju djece i roditelja, vršenje i drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost.