POLJOPRIVREDNA, VODNA I SUMARSKA INSPEKCIJA


GLAVNI INSPEKTOR: Mevaid Krekić

U organizacionoj jedinici Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije obavljaju se poslovi zavisno od nadležnosti svakog pojedinog inspektorata, i to kako slijedi:

Poljoprivredna inspekcija

Nadležnosti poljoprivredne inspekcije: gospodarenje, zaštita i uređenje poljoprivrednog zemljišta, prostorno uređenje u odnosu na poljoprivredno zemljište, korištenje vještačkog đubriva i zaštitnih sredstava, sjemenarstvo i sadni materijal, ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju uvoznika i distributera sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, fitosanitarni nadzor roba u prekograničnom prometu, zaštita bilja od bolesti i štetočina, registracija i promet zaštitnih sredstava za primjenu u poljoprivredi, poljoprivrednih apoteka i prodavnica, proizvodnja i obrada duhana, proizvodnja i promet vina i rakije, voćnjaci i vinogradi, uzgoj, selekcija i uvoz domaćih životinja, registracija uzgajivača i proizvođača, kao i uvoznika domaćih životinja, ribnjaci i ribolovna područja, kontrola ispunjavanja tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju objekata za proizvodnju i uzgoj domaćih životinja, proizvodnja, promet i upotreba stočne hrane i ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju objekata za proizvodnju i skladištenje stočne hrane, poticajne mjere u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, vršenje  drugih poslove koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Vodna inspekcija

Nadležnosti vodne inspekcije: voda, kvalitet voda, korištenje voda, uređenje vodotoka i vodoprivrednih objekata, eksploatacija mineralnih sirovina iz korita vodotoka (šljunak, pijesak, kamen), izgradnja objekata u vodotoku ili u blizini vodotoka, upravljanje vodoprivredom i vođenjem vodoprivrednog katastra, provođenje međudržavnih i međunarodnih obaveza za vode, vršenje javnih ovlasti od javnih preduzeća za vodna područja i drugih pravnih lica u primjeni zakona i drugih propisa o vodama, zaštita od voda, vršenje drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnosti.

Šumarsko-lovna inspekcija

Nadležnosti šumarsko-lovne inspekcije: zaštita i čuvanje šuma, gospodarenje šumama i šumskim zemljištem, zaštita šuma od bolesti i štetočina, upravljanje šumama i šumskim zemljištem, šumski radovi, objekti, pilane i dr., katastar šuma i šumskog zemljišta, sjemenarstvo i sadne materijale u šumarstvu, promet drveta i šumskih proizvoda, vršenje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih propisa o šumama, lovstvo (zaštita i uzgoj divljači, uređenje lovišta, lovljenje i dr.), unapređenje lovstva, rad lovačkih organizacija, vršenje drugih poslova koji su joj Zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnosti.