ORGANIZACIONE JEDINICE

Pravilnikom o unutrašnjoj organizacije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove poslovi su grupisani prema njihovoj međusobnoj povezanosti i srodnosti, vrsti, obimu, stepenu i složenosti odgovornosti i obavljaju se u okviru osnovnih organizacionih jedinica koje u svom sastavu nemaju unutrašnjih organizacionih jedinica i to kako slijedi:

  1. Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije
  2. Inspektorat veterinarske inspekcije
  3. Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije
  4. Inspektorat tržišno, turističko-ugostiteljske inspekcije
  5. Inspektorat za tehniku, industriju i ceste
  6. Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite
  7. Inspektorat za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
  8. Inspektorat za sanitarne, zdravstvene, farmaceutske poslove i hranu
  9. Sektor za stručne i zajedničke poslove