ORGANIZACIJA


Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, odnosno i Zakonom o inspekcijama Unsko-sanskog kantona, utvrđena je unutrašnja organizacija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, zatim vrste organizacionih jedinica i njihov djelokrug, sistematizacija radnih mjesta po organizacionim jedinicama sa opisom poslova za svako radno mjesto, grupa osnovne djelatnosti u koju spadaju poslovi radnog mjesta i složenost poslova, broj potrebnih izvršilaca za obavljanje poslova, potrebni uslovi u pogledu stručne spreme i drugi uslovi za rad na poslovima utvrđenih radnih mjesta, način rukovođenja Upravom i organizacionim jedinicama, ovlaštenja i odgovornost u obavljanju poslova, programiranje i planiranje rada Uprave i izvršavanje poslova djelokruga rada, i dr.

Poslovi u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove su grupisani prema njihovoj međusobnoj povezanosti i srodnosti, vrsti, obimu, stepenu složenosti i odgovornosti i obavljaju se u okviru osnovnih organizacionih jedinica koje u svom sastavu nemaju unutrašnjih organizacionih jedinica kako slijedi:

  1. Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije
  2. Inspektorat veterinarske inspekcije
  3. Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije
  4. Inspektorat tržišno, turističko-ugostiteljske inspekcije
  5. Inspektorat za tehniku, industriju i ceste
  6. Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite
  7. Inspektorat za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
  8. Inspektorat za sanitarne, zdravstvene, farmaceutske poslove i hranu
  9. Sektor za stručne i zajedničke poslove