NADLEŽNOST


Djelokrug rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove proizilazi iz Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i federalnih zakona, Ustava Unsko-sanskog kantona i Zakona o inspekcijama u Unsko-sanskom kantonu („Sl. glasnik USK-a“, broj: 3/2021), kao i drugih zakona kojima se uređuje nadležnost kantonalnih inspekcija. Uprava obavlja inspekcijske poslove iz nadležnosti kantonalnih inspekcija koje su organizovane u njenom sastavu, i u drugim upravnim područjima kad je to određeno posebnim zakonom.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove između ostalih obavlja i upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:

a) obavljanje inspekcijskih poslova iz nadležnosti kantonalnih inspekcija koje su u skladu sa zakonom organizirane u njenom sastavu;
b) donošenje provedbenih propisa, općih i pojedinaĉnih akata iz svoje nadležnosti;
c) poduzimanje upravnih i drugih mjera u obavljanju inspekcijskog nadzora;
d) rješavanje po žalbama na prvostepena rješenja nadležnih općinskih i kantonalnih inspektora donesenih na osnovu kantonalnih propisa; i dr.