PROGRAMI RADA


Na osnovu Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/13, 11/14, 8/15), Zakona o inspekcijama Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona, broj: 3/2021), i Odluke o metodologiji i rokovima za izradu programa rada i izvještaja o radu koji se upućuju Skupštini i Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 3/14), Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je obavezna donijeti Program rada do 15. oktobra svake tekuće godine za narednu godini. Program rada razmatra i Stručni kolegij Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Prijedlog programa rada treba da je kreiran na osnovu ustavnih i zakonskih nadležnosti inspekcijskih službi u vršenju upravnih i stručnih poslova inspekcijskog nadzora i isti predstavlja dokument u kome su jasno i precizno prikazane sve radnje i poslovi koji se planiraju realizovati, kako po osnovnim organizacionim jedinicama, tako i po inspekcijama iz svih upravnih oblasti koje nadzire Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

Prijedlog programa rada sačinjva se na osnovu obaveznog, zakonima propisanog kontinuiteta pregleda određenih subjekata nadzora, potreba nad sprovođenjem kontrole poštivanja zakona i na osnovu iskustava u provođenju inspekcijskog nadzora po oblastima iz nadležnosti Kantonalne urpave za inspekcijske poslove, a sve u skladu sa usaglašenim programskim opredjeljenjima resornih kantonalnih i federalnih ministarstava u dijelu analitičko – operativnih programa rada inspektorata, čije zakone i propise nadziru inspekcije Kantonalne uprave.

PROGRAM RADA – 2019. Preuzmi