IZVJEŠTAJI O RADU


Na osnovu Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/13, 11/14, 8/15, 16/17), Zakona o inspekcijama Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog“, broj: 3/2021), a u vezi sa Programom rada Vlade Unsko-sanskog kantona i Skupštine Unsko – sanskog kantona, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona dužna je podnijeti Izvještaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima, odnosno Izvještaj o radu, a koji izvještaj mora biti urađen u skladu sa Odlukom o metodologiji i rokovima za izradu programa rada i izvještaja o radu koji se upućuju Skupštini i Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 3/14).

Cilj izvještaja o radu je ukazati na pojave i probleme, poduzete aktivnosti sa prijedlogom mjera koje bi trebalo poduzeti za otklanjanje utvrđenog nezakonitog ponašanja. U izvještaju se posebno obrađuju vidovi i načini kršenja zakona i drugih propisa, nedostaci u propisima, te prijedlozi u kojem bi pravcu trebalo mijenjati pojedina zakonska rješenja.

IZVJEŠTAJ O RADU – 2019. Preuzmi
IZVJEŠTAJ O RADU – 2018. Preuzmi