Arhiva kategorije: Inspektorat trzisno, turisticko-ugostiteljske inspekcije

SAOPĆENJE ZA JAVNOST


U skladu sa Programom  rada za ovu godinu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove  od ponedeljka, 13. juna 2022. godine,  provoditi će pojačane kontrole  iz  nadležnosti  tržišno, turističko-ugostiteljske i inspekcije rada. Mješoviti inspekcijski timovi, organizirani u dvije smjene, kod subjekata nadzora koji posluju na području Unsko-sanskog kantona,  kontrolisati će  primjenu Zakona o fiskalizaciji i Zakona o radu F BiH. 

Aktivnosti će  provoditi radnim  ali i u dane vikenda , a sve s ciljem  smanjenja sive ekonomije i povećanja  discipline kada je u pitanju obaveza evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa,  kao i  zaštite  prava radnika i suzbijanja rada na “crno”.

Naime, nakon analize stanja na terenu, uočeno je da još uvijek postoji znatan broj subjekata  koji  ili ne izdaju račune ili izdane račune nefiskaliziraju čineći pri tome najteže porezne prekršaje, a što u konačnici za posljedicu ima povećanje sive ekonomije i manju  naplatu javnih prihoda. S druge strane,  rad na crno predstavlja angažovanje radne snage bez zaključenog ugovora o radu i prijave na obavezno osiguranje  što, pored  direktne štete na ovaj način angažovanom radniku,  znatno usporava ekonomski rast i zapošljavanje.

Zbog svega navedenog apelujemo na subjekte nadzora (pravna i fizička lica) da poštuju zakonske propise  jer samo tako mogu doprinjeti poboljšanju ekonomskih prilika našem  društvu.

Izvjestaj o provedenim ciljanim nadzorima zastite potrocasa


Kantonalna uprava za inspekcijske poslove – Inspektorat tržišno, turističko-ugostiteljske inspekcije je prema Programu rada za 2022. godinu u toku mjeseca aprila 2022. godine izvršio ciljane inspekcijske nadzore sezoskog sniženja cijena (rasprodaja proizvoda i slično) u skladu sa Zakona o zaštiti potrošača BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 25/2006 i 88/2015).

Subjekti nadzora su bili privredni subjekti, odnosno pravna i fizička lica koja obavljanju djelatnost trgovine malo na području Unsko-sanskog kantona (trgovački centri, subjekti u sklopu trgovačkih centara i drugi subjekti koji vrše rasprodaju i sezonsko sniženje bez obzira na tip i vrstu proizvoda).

Konkretno nadzorima je kontrolisano isticanje cijena proizvoda, deklarisanje proizvoda kao i poslovna praksa trgovaca, u cilju zaštite prava potrošača i jačanja dobre poslovne prakse trgovaca.

Tako je tokom aprila 2022. godine obavljeno ukupno 83 inspekcijska nadzora u kojima je ukupno utvrđeno 48 prekršaja (51,80 %), a koji prekršaji su se odnosili na neisticanje cijena, deklaraciju određenih proizvoda i sadržaj obaveznim podataka na deklaracijama.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju izdano je ukupno 74 prekršajna naloga u ukupnom finansijskom efektu u iznosu od 115.550,00 KM.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove će i u narednom periodu, a shodno Programom rada za 2022. godinu, nastaviti sa ciljanim inspekcijskim nadzorima.

Ovim putem pozivaju se privredni subjekti na području Unsko-sanskog kantona da usklade svoje poslovanje u skladu sa Zakonom kako ne bi bili predmet represivnih radnji i mjera.