Arhiva kategorije: Inspektorat rada, zastite na radu i socijalne zastite

Rezultati pojacanih inspekcijskih nadzora (20. 02. – 24. 02. 2024.)


U skladu sa Planom i programom rada za 2024. godinu, mješoviti  inspekcijski timovi Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u periodu od 20. do 24. februara 2024. godine  vršili su pojačane inspekcijske nadzore na području svih  8 općina/gradova Unsko-sanskog kantona,  a poseban akcenat stavljen je  na poslovanje i rad   subjeka  nadzora koji se bave proizvodnjom i prodajom kruha i drugih pekarskih proizvoda.

U ovom periodu  izvršeno   ukupno 128  inspekcijskih  nadzora  prilikom kojih je utvrđeno sljedeće:

  • Inspektori rada za radne odnose i zaštite na radu koji su provjeravali  radno-pravni status osoba koje u momentu inspekcijskog nadzora obavljaju poslove iz redovne djelatnosti, odnosno primjenu Zakona o zaštiti na radu izvršili su  ukupno 47   Inspektori rada za radne odnose kontrolisali su radno-pravni status 91 radnika od kojih  čak 13 nije  imalo Ugovor o radu niti prijavu na obevezno osiguranje kako to Zakon o radu zahtjeva. Zbog utvrđenih nedostataka i nepravilnosti izdano je 5 rješenja o otklanjanju nedostataka i 18 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 35.800 KM. Inspektori rada, za zaštitu na radu koji su izvršili 10 nadzora i kontrolisali 31 radnika izdali su 10 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 21.200 KM
  • Kada je u pitanju Inspektorat tržišno, turističko-ugostiteljske  inspekcije akcenat je stavljen na  kontrole   evidentiranja  prometa putem fiskalnih uređaja ( izdavanje računa ). Od ukupnog broja kontrolisanih subjekata (42) utvrđeno je da 41 subjekt posjeduje fiskalni uređaj, odnosno da 34 uredno izdaju fiskalne račune. Postupajući inspektori izdali su 14 rješenja o otklanjanju nedostataka, a  za 6 subjekata  nadzora, koji su  obavljali  djelatnost za koju nisu bili registrirani ( radili su bez odobrenja nadležnog organa)  izrečena  je upravna mjera privremene zabrane rada. Inspektori  tržišno, turističko – ugostiteljske inspekcije izdali su 14 rješenja o otklanjanju nedostataka  i 34 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 45.700 KM;
  • Kada su u pitanju pojačane kontrole iz oblasti sanitarne inspekcije,  izvršeno je 39 inspekcijskih nadzora, a zbog utvrđenih  nedostataka i nepravilnosti  izdano je 5 rješenja o otklanjanju nedostataka i   21 prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 24.000 KM.

Inače, pojačani nadzori, kada je u pitanju rad inspekcijskog organa, podrazumijevaju  rad inspektora u prvoj i drugoj smjeni i to u mješovitim timovima gdje svaki od članova tima kod subjekta nadzora  provjerava primjenu propisa iz oblasti za koju  je nadležan.


Pojacani nadzori povodom 1. marta


U skladu sa Planom i programom rada za 2023. godinu mješoviti inspekcijski timovi  Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i ovog 1. marta vršit će pojačane inspekcijske nadzore na području svih 8 općina/gradova Unsko-sanskog kantona.

Inspektori tržišno, turističko-ugostiteljske inspekcije će kontrolisali da li se subjekti nazora, pravna i fizička lica  pridržavaju  važećih odluka o utvrđivanju radnog vremena donesenih od strane  općinskih/gradskih organa, a kojima je između ostalog  regulisan i rad za vrijeme državnih i drugih praznika.  

Istovremeno, inspektori rada kod poslodavaca kojima je, istim odlukama dozvoljen rad za vrijeme praznika, kontrolisati će primjenu Zakona o radu F BiH,  koji je u članu  76. jasno definisao  da radnik ima pravo na povećanu plaću za rad na dan praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi.

Svim kontrolisanim poslodavcima postupajući inspektor će zapisnički narediti da po isplati plaće za mjesec mart,  nadležnom Inspektoratu dostave dokaz o uvećanju plaće za svakog uposlenika koji je radio na dan državnog praznika, pojedinačno.  

Podjećamo, u slučaju da poslodavac radniku uskrati pravo na povećanu platu za rad na dan praznika novčane sankcije predviđene Zakonom o radu iznose od 1.000 do 3.000 KM za pravna, odnosno od 2.000 do 5.000 KM za odgovorne osobe u pravnim subjektima,  koliko iznosi kazna i za poslodavca- fizičko lice.

Uz iskrene čestitke u povodu 1. marta, Dana nezavisnosti jedine nam domovine Bosne i Hercegovine,  subjekte nadzora pozivamo na poštivanje  Zakona o radu F BiH i važećih općinskih/gradskih odluka o radnom vremenu.