Sve objave od administrator

Izvjestaj o provedenim ciljanim nadzorima zastite potrocasa


Kantonalna uprava za inspekcijske poslove – Inspektorat tržišno, turističko-ugostiteljske inspekcije je prema Programu rada za 2022. godinu u toku mjeseca aprila 2022. godine izvršio ciljane inspekcijske nadzore sezoskog sniženja cijena (rasprodaja proizvoda i slično) u skladu sa Zakona o zaštiti potrošača BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 25/2006 i 88/2015).

Subjekti nadzora su bili privredni subjekti, odnosno pravna i fizička lica koja obavljanju djelatnost trgovine malo na području Unsko-sanskog kantona (trgovački centri, subjekti u sklopu trgovačkih centara i drugi subjekti koji vrše rasprodaju i sezonsko sniženje bez obzira na tip i vrstu proizvoda).

Konkretno nadzorima je kontrolisano isticanje cijena proizvoda, deklarisanje proizvoda kao i poslovna praksa trgovaca, u cilju zaštite prava potrošača i jačanja dobre poslovne prakse trgovaca.

Tako je tokom aprila 2022. godine obavljeno ukupno 83 inspekcijska nadzora u kojima je ukupno utvrđeno 48 prekršaja (51,80 %), a koji prekršaji su se odnosili na neisticanje cijena, deklaraciju određenih proizvoda i sadržaj obaveznim podataka na deklaracijama.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju izdano je ukupno 74 prekršajna naloga u ukupnom finansijskom efektu u iznosu od 115.550,00 KM.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove će i u narednom periodu, a shodno Programom rada za 2022. godinu, nastaviti sa ciljanim inspekcijskim nadzorima.

Ovim putem pozivaju se privredni subjekti na području Unsko-sanskog kantona da usklade svoje poslovanje u skladu sa Zakonom kako ne bi bili predmet represivnih radnji i mjera.

Ciljani inspekcijski nadzori iz oblasti zastite potrosaca


Radi kontinuiranog praćenja provođenja sezonskog sniženja Inspektorat tržišno, turističko-ugostiteljske inspekcije će u narednom periodu izvršiti ciljane inspekcijske nadzore sezoskog sniženja cijena (rasprodaja proizvoda i slično) u skladu sa Zakona o zaštiti potrošača BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 25/2006 i 88/2015).

Subjekti nadzora će biti privredni subjekti, odnosno pravna i fizička lica koja obavljanju djelatnost trgovine malo na području Unsko-sanskog kantona (trgovački centri, subjekti u sklopu trgovačkih centara i drugi subjekti koji vrše rasprodaju i sezonsko sniženje bez obzira na tip i vrstu proizvoda).

Konkretno, nadzorima će se kontrolisati isticanje cijena proizvoda kao i poslovna praksa trgovaca, u cilju zaštite prava potrošača i jačanja dobre poslovne prakse trgovaca.

Tokom sezonskog sniženja kao i drugih posebnih oblika prodaje trgovac je dužan pravilno primijeniti odredbe Zakona o zaštiti potrošača BiH kako bi se izbjegla zavaravajuća poslovna praksa trgovaca u pogledu cijena proizvoda, načina na koji su one izračunate ili postojanje pogodnosti u odnosu na cijene proizvoda koji se prodaju tokom razdoblja sezonskog sniženja.

Naime, navedenim Zakonom je propisano da je trgovac dužan da rasprodaju proizvoda objavi na način uobičajen u mjestu prodaje, odnosno da proizvod koji je na rasprodaji mora biti jasno i vidljivo označen cijenom prije i cijenom nakon sniženja. Ako je procenat sniženja cijena objavljen u rasponu, najveći procenat sniženja treba da se odnosi najmanje na jednu petinu vrijednosti svih proizvoda na rasprodaji.

Pored navedenog predmeta kontrole inspektori će kontrolisati i ostale odredbe Zakona o zaštiti potrošača u BiH koje se odnose na svojstva proizvoda i propisanog kvaliteta, deklarisanje određenih proizvoda i sadržavanje obaveznih podataka na deklaracijama.