Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita


OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

PISMENOG ISPITA

Naziv organa KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE BIHAĆ
Objava javnog konkursa Glasilo/štampa Web stranica Vlade Unsko-sanskog kantona i Dnevnom listu „Večernji list“ Mostar 
Datum 27. 04. 2024. godine u dnevnom listu “Večernjem listu” Mostar i na  WEB stranici Vlade Unsko-sanskog kantona,
Broj pozicije Naziv radnog mjesta
 

01. Stručni saradnik za pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac

 

Mjesto polaganja Bihać
Ustanova KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE BIHAĆ
Ulica i broj UL. OMERA EF. NOVLJANINA br. 4.
Datum polaganja 11.06. 2024. godine (UTORAK)
Vrijeme polaganja 10.00 sati
Datum objave na web-u 04.06.2024. godine
NAPOMENA

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati sa liste uspješnih bit će pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

POPIS  PROPISA ZA UTVRĐIVANJE PITANJA ZA PISMENI ISPIT

R.b. Zakonski i podzakonski propisi
1. Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 2/98, 48/99, 61/22)
2. Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 32/01 i 48/11)
3. Zakon o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 14/17 i 15/20)
4. Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 49/06, 76/11 i 89/11),
5. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05)