Saopcenje za javnost: pojacani nadzori


U skladu sa Programom  rada za ovu godinu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove  od ponedeljka, 13. juna 2022. godine,  provoditi će pojačane kontrole  iz  nadležnosti  tržišno, turističko-ugostiteljske i inspekcije rada. Mješoviti inspekcijski timovi, organizirani u dvije smjene, kod subjekata nadzora koji posluju na području Unsko-sanskog kantona,  kontrolisati će  primjenu Zakona o fiskalizaciji i Zakona o radu F BiH. 

Aktivnosti će  provoditi radnim  ali i u dane vikenda , a sve s ciljem  smanjenja sive ekonomije i povećanja  discipline kada je u pitanju obaveza evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa,  kao i  zaštite  prava radnika i suzbijanja rada na “crno”.

Naime, nakon analize stanja na terenu, uočeno je da još uvijek postoji znatan broj subjekata  koji  ili ne izdaju račune ili izdane račune nefiskaliziraju čineći pri tome najteže porezne prekršaje, a što u konačnici za posljedicu ima povećanje sive ekonomije i manju  naplatu javnih prihoda. S druge strane,  rad na crno predstavlja angažovanje radne snage bez zaključenog ugovora o radu i prijave na obavezno osiguranje  što, pored  direktne štete na ovaj način angažovanom radniku,  znatno usporava ekonomski rast i zapošljavanje.

Zbog svega navedenog apelujemo na subjekte nadzora (pravna i fizička lica) da poštuju zakonske propise  jer samo tako mogu doprinjeti poboljšanju ekonomskih prilika našem  društvu.