Pojacani nadzori nad primjenom Zakona o zastiti na radu


U skladu sa Planom i programom rada za ovu godinu, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u narednom periodu vršit će pojačane nadzore  nad primjenom propisa o sigurnosti i zaštiti na radu. Kako se, prema podacima sa terena, nesreće na radu najčešće dešavaju u građevinskom i šumarskom sektoru,  subjekti kontrole bit će upravo pravna i fizička koja su registrirana za obavljanje ovih djelatnosti.

Stoga i ovaj put apelujemo na poslodavce da doslijedno poštuju  odredbe Zakona o zaštiti na radu F BiH, odnosno da obezbijede adekvatnu zaštitnu opremu i poduzmu sve neohodne mjere  kako bi uspolenicima pružili  sigurne uvijete za rad. 

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove u prošloj, 2021. godini prijavljeno je ukupno 55 slučajeva  nesreća na radu od kojih je jedna bila sa smrtnim ishodom a u 9 slučajeva konstatovane su teže tjelesne povrede.   

Inspektori zaštite na radu, po prijavi  nesreće  poduzimaju mjere i radnje u skladu sa zakonom i  utvrđuju sve okolnosti u kojima je došlo do povrede radnika.

Ukoliko se utvrdi da je do nesreće  došlo nepoduzimanjem odgovarajućih mjera i radnji od strane  poslodavca podnosi se  krivična prijava Tužilaštvu Unsko-sanskog kantona, odnosno šalje se  detaljan izvještaj ukoliko je do nesreće došlo nepažnjom radnika, što je, prema zapažanju inspektora, u zadnje vrijeme najčešći slučaj.

Inače, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove svojim  kontinuiranim preventivnim djelovanjem nastoji poboljšati stanje i u ovoj oblasti kako bi se smanjio broj  nesreća na radu, posebno onih sa smrtnim ishodom.

Poslodavcima skrećemo pažnju i na poštivanje Zakona o radu F BiH, jer će primjena istog također biti predmetom kontrola naših inspektora.