Rezultati provedenih kontrola 1. marta 2022.


U skladu sa Planom i programom rada za 2022. godinu mješoviti inspekcijski timovi  Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i ovog 1. marta vršili su pojačane inspekcijske nadzore na području svih općina/gradova Unsko-sanskog kantona.  Inspektori su kontrolisali da li se subjekti nazora, pravna i fizička lica  pridržavaju  važećih odluka o utvrđivanju radnog vremena donesenih od strane  općinskih/gradskih organa, a kojima je regulisan i rad istih za vrijeme državnih i drugih praznika.

Kod poslodavaca kojima je, istim odlukama, dozvoljen rad za vrijeme praznika, inspektori su kontrolisali  primjenu Zakona o radu F BiH, koji je u članu  76. jasno definisao  da radnik ima pravo na uvećanu plaću za rad na dan prazinika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi.  Istima je zapisnički  naloženo da najkasnije do kraja aprila 2022. godine dostave martovske  platne liste na kojima će radnicima koji su taj dan radili biti evidentirano i priznato pravo na uvećanu platu u skladu sa Zakonom.

Kontrolisano je preko 50 subjekata nadzora, od kojih je 7 bilo neuredno. Prilikom ovih kontrola jedno lice zatečeno je da radi bez regulisanog radno-pravnog statusa (rad na crno).

Važno je istaći da se, u odnosu na prehodne godine,  pravna i fizička lica  uglavnom pridržavaju  važećih  općinskih/gradskih odluka kojima je regulisan za vrijeme  državnih i drugih praznika.