Saopcenje za javnost: Pojacani inspekcijski nadzori


U okviru  planiranih aktivnosti Kantonalna uprava za inspekcijske poslove će  u narednom periodu provoditi pojačane  kontrole izdavanja fiskalnih računa i  rada „na crno“, odnosno vršit će se  pojačani inspekcijski nadzori nad primjenom  Zakona o fiskalnim sistemima F BiH i Zakona o radu F BiH. 

Mješoviti inspekcijski timovi   ove  će aktivnosti  provoditi na području svih osam općina/gradova Unsko-sanskog kantona i to svakog radnog dana, u toku i van radnog vremena, ali i u dane vikenda, a sve s ciljem  smanjenja sive ekonomije i povećanja discipline kada je u pitanju obaveza evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa,  kao i  zaštite  prava radnika i suzbijanja rada na “crno”.

Naime, kroz provedene analize uočeno je da još uvijek postoji znatan broj subjekata koji ili ne izdaju račune ili izdane račune ne fiskaliziraju čineći pri tome najteže porezne prekršaje. Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija, smanjuje se naplata javnih prihoda i nanosi se šteta budžetu iz kojeg se financiraju penzije, invalidnine, zdravstvo, školstvo, policija, vojska, pravosuđe, itd.

S druge strane,  rad na crno predstavlja angažovanje radne snage bez zaključenog ugovora o radu što dovodi do uvećanja prihoda poslodavca koji nije registrovan i oporezovan, čime se nanosi direktina šteta kako onome koji je angažovan tako i društvu u kojem živimo jer se znatno usporava ekonomski rast i zapošljavanje.

Zbog svega navedenog i ovaj put  apelujemo na subjekte nadzora  da  posluju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima , a  građane pozivamo da nam, kao i do sada,  sve uočene nepravilnosti  blagovremeno prijave.