Saopcenje za javnost u vezi sa inicijativom za vršenje inspekcijskog nadzora


Povodom inicijativa Kantonanoj upravi za inspekcijske poslove za vršenje inspekcijskog nadzora radi provjere ispunjenja uvjeta za obavljenje djelatnosti shodno Zakonom o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 48/15 i 60/15), odnosno u konkretnom slučaju igre klađenja na sportske rezultate i druge neizvjesne događaje (kladioničke igre), ovim putem se daje slijedeće saopćenje za javnost, i to kako slijedi:

Zakonom o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 48/15 i 60/15) između ostalog uređeni su uslovi, način i subjekti priređivanja igara na sreću, vrste igara na sreću, osnovna načela, postupak za izdavanje i oduzimanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću, pravila i raspoređivanja prihoda od igara na sreću, osnivanje, oblik organizovanja i dr. Igrom na sreću, u smislu navedenog Zakona, smatra se igra u kojoj se za uplatu određenog iznosa učesnicima pruža mogućnost sticanja dobitka u novcu, stvarima ili pravima pri čemu krajnji rezultat igre ne ovisi o znanju ili umješnosti učesnika igre, već od slučaja ili nekog neizvjesnog događaja.

Priređivač je pravno lice koje na osnovu Zakon o igrama na sreću i odobrenja Ministarstva, ima pravo priređivanja igara na sreću.

Odobrenje za rad, kao upravni akt, donosi federalni ministar finansija, a kojim se odobrava priređivanje igara na sreću uz ispunjavanje zakonom propisanih uslova za obavljanje djelatnosti priređivanja igre na sreću za koju se odobrenje daje. Uplatna mjesta za klađenje su posebno uređeni prostori u kojima se na osnovu odobrenja Ministarstva i odobrenih pravila igre, primaju uplate za klađenje i vrše isplate dobitaka.

 Zakonom o igrama na sreću je propisano da privređivač igara na sreću uz zahtjev za izdavanje odobrenja za priređivanje kladioničkih igara između ostale potrebne dokumentacije prilaže: za prostore u kojem se nalaze uplatna mjesta, dokaz da je priređivač vlasnik prostora ili dokaz o pravu korištenja prostora (po osnovu zakupa), kao i dokaz da se isti ne nalazi na udaljenosti manjoj od 100 m od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola.

Nadzor nad provođenjem odredaba Zakona o igrama na sreću i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo finansija F BiH i Porezna uprava.

Shodno pretnodno navedenom i citiranim odredbama Zakona o igrama na sreću Kantonalna uprava za inspekcijske poslove nema apsolutno nikakvih nadležnosti inspekcijskog nadzora u dijelu koji se odnosi na izdavanje odobrenja za rad kladionica, ispunjenje uvjeta, prostora i tehničke opremljenosti i kontrolu da li se uplatna mjesta nalaze na udaljenostima propisanih Zakonom.

Ovim putem se podnositelji inicijative za vršenje inspekcijskog nadzora od strane ovog organa upućuju da se za zahjtevom za vršenje inspekcisjog nadzora obrate nadležnoj Poreznoj upravi F BiH, Kantonalni porezni ured Bihać – Odsjek za inspekcijski nadzor.