Odluka o posebnom planu inspekcijskog nadzora: Pojacani inspekcijski nadzor


Zaključkom Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-2783/2021 od 24. 03. 2021. godine, između ostalog, naloženo je i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da pojača nadzor nad provođenjem mjera donesenih od strane Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona.

S tim u vezi direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove je na sjednici Stručnog kolegija održanog dana 26. 03. 2021. godine utvrdio i donio Odluku o posebnom planu inspekcijskog nadzora nad provođenjem i poštivanjem važećih naredbi Kriznog štaba ministarstva zdravstva F BiH i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona u vezi sa poduzimanjem mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), a kojom odlukom su utvrđeni inspekcijski timovi koji će raditi u dvije smjene i u dane vikenda.

Ovim putem Kantonalna uprava za  inspekcijske poslove Unsko-sankog kantona obaviještava javnost da će se i u narednom periodu nastaviti  s ciljem zaštite zdravlja stanovništva i stabilizacije epidemiološke  situacije u Unsko-sanskom kantonu.

Pojačane kontrole nad primjenom važećih naredbi i preporuka nadležnih kriznih štabova ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo F BiH  vršit će se na području svih osam općina / gradova Unsko-sankog kantona u radne ali i dane vikenda.

Uz poziv na dosljednu primjenu  svih propisanih higijensko-epidemiloških mjera   subjekte nazora (pravna i fizička lica)  i građane Unsko-sanskog kantona podsjećamo da  je, između ostalog, prema važećim naredbama kriznih štabova dozvoljeno okupljanje  do 20  osoba na jednom mjestu, kako u unutarnjem tako i vanjskom prostoru  i to uz pravilno nošenje zaštitne maske i poštivanje fizičke distance od 2 metra, dok je zabrana kretanja stanovništva na snazi od 21:00 do 5:00 sati.

Odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti F BiH predviđaju kazne za prekšioce i to za pravna lica u visini od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM; za odgovorno lice u pravnom licu od 500,00 KM do 2.000,00 KM; odnosno za od 2.000,00 do 8.000,00 KM za fizička lica (mali obrti, trgovine).