Odluka o posebnom planu inspekcijskog nadzora: Pojacani inspekcijski nadzor


Zaključkom Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-2783/2021 od 24. 03. 2021. godine, između ostalog, naloženo je i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da pojača nadzor nad provođenjem mjera donesenih od strane Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona.

S tim u vezi direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove je na sjednici Stručnog kolegija održanog dana 26. 03. 2021. godine utvrdio i donio Odluku o posebnom planu inspekcijskog nadzora nad provođenjem i poštivanjem važećih naredbi Kriznog štaba ministarstva zdravstva F BiH i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona u vezi sa poduzimanjem mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), a kojom odlukom su utvrđeni inspekcijski timovi koji će raditi u dvije smjene i u dane vikenda.

Ovim putem Kantonalna uprava za  inspekcijske poslove Unsko-sankog kantona obaviještava javnost da će se i u narednom periodu nastaviti  s ciljem zaštite zdravlja stanovništva i stabilizacije epidemiološke  situacije u Unsko-sanskom kantonu.

Pojačane kontrole nad primjenom važećih naredbi i preporuka nadležnih kriznih štabova ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo F BiH  vršit će se na području svih osam općina / gradova Unsko-sankog kantona u radne ali i dane vikenda.

Uz poziv na dosljednu primjenu  svih propisanih higijensko-epidemiloških mjera   subjekte nazora (pravna i fizička lica)  i građane Unsko-sanskog kantona podsjećamo da  je, između ostalog, prema važećim naredbama kriznih štabova dozvoljeno okupljanje  do 20  osoba na jednom mjestu, kako u unutarnjem tako i vanjskom prostoru  i to uz pravilno nošenje zaštitne maske i poštivanje fizičke distance od 2 metra, dok je zabrana kretanja stanovništva na snazi od 21:00 do 5:00 sati.

Odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti F BiH predviđaju kazne za prekšioce i to za pravna lica u visini od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM; za odgovorno lice u pravnom licu od 500,00 KM do 2.000,00 KM; odnosno za od 2.000,00 do 8.000,00 KM za fizička lica (mali obrti, trgovine).

Tokom proteklog vikenda konstatirane brojne nepravilnosti


Provodeći kontrole pojačanog inspekcijskog nadzora, mješoviti inspekcijski timovi Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sankog kantona proteklog vikenda izvršili su  41 inspekcijski  nadzor, od kojih se 19 odnosilo na poštivanje  posebnih i općih higijensko-epidemioloških mjera za spriječavanje širenja infekcije korona viursa.

Od ukupnog broja subjekata, kontrolisanih od strane sanitarne inspekcije, kod 15 su evidentirani prekršaji. Utvrđeni nedostaci odnosili su se na nepoštivanje sanitarnih propisa, nenošenje ili nepravilno nošenje zaštitne maske, nepoštivanje propisane fizičke distance, te prisustvo većeg broja okupljenih od 30 koliko je važećom naredbom trenutno dozvoljeno na jednom mjestu.

Radi utvrđenih nepravilnosti, inspektori su  izdali 15 rješenja o otklanjanju nedostataka, te 25 prekršajnih  naloga u iznosu od 41.000 KM.

Tržišni inspektori obavili su 11 kontrola iz oblasti fiskalizacije, odnosno izdavanja računa. Zbog nepoštivanja odredbi Zakona o fiskalnim sistemima F BiH i ostalih propisa izdano je 5 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 12.700 KM.  

Istovremeno, inspektori za rad i radne odnose  proteklog vikenda kontrolisali su rad 11 subjekata i tom prilikom zatekli  4 lica  koja su radila bez ugovora o radu (rad bez regulisanog radno-pravnog statusa). Zbog nepoštivanja propisa iz radnih odnosa tokom ovih kontrola  izdano je 13 prekršajnih naloga u iznosu od 21.400 KM, i.

Ukupan finanijski efekat aktivnosti provedenih tokom vikenda je 75.100 KM.

Ovakvi rezultati pokazuju da subjekti na području Unsko-sanskog kanotna i pored otežanih uslova rada uzrokovanih epidemijom korova virusa nastavljaju ustaljenu praksu angažovanja radnika bez zaključenog ugovora o radu i izvršenih prijava na obavezna osiguranja i neizdavanja fiskalnih računa za svaku pruženu uslugu. Nadležni inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove će u narednim aktivnostima inspekcijskih nadzora poduzimati i represivne mjere protiv radnika za koje se u postupku utvrdi da su više puta angažirani bez regulisanog radno-pravnog statusa i koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona.

Iako u otežanim uslovima, jer su 3 inspektora pozitivna na korona virus a za jednog se čekaju rezultati testiranja,  Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i u narednom periodu će nastaviti sa planskim aktivnostima pojačanih  inspekcijskih nadzora svakog radnog  ali i u dane vikenda,  stoga  ponovo pozivamo pravna i fizička lica ali i građane Unsko-sanskog kantona na saradnju, razumijevanje i doslijedno poštivanje svih propisanih mjera kako bi ova situacija uzrokovana korona virusom imala što manje negativnih posljedica za sve nas.