Novi Zakon o inspekcijama Unsko-sanskog kantona


Skupština Unsko-sanskog kantona je na 14. redovnoj sjednici održanoj dana 17. 12. 2020. godine donijela Zakon o inspekcijama Unsko-sanskog kantona.

Zakon o kantonalnim inspekcijama Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 12/11, 3/13) je u primjeni duži period i u tom periodu se ukazala potreba za izmjenama istog iz više razloga, odnosno posljednje izmjene i dopune su izvršene prije šest godina, a zakon je donesen prije osam godina. U međuvremenu je, u augustu 2017. godine, stupio na snagu Zakon o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), koji je na poseban način regulisao status državnih službenika i namještenika u Unsko-sanskom kantonu, pa tako i status rukovodioca Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, glavnih kantonalnih inspektora i kantonalnih inspektora, koji se tiče njihovog radno-pravnog statusa i disciplinske odgovornosti, kao i drugih prava i obaveza iz radnog odnosa. Naime, član 1. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 73/14) precizno je definisao da se istim uređuje vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti federalnih tijela državne službe čime je isključena mogućnost primjene u kantonalnim organima državne službe. Primjenom navedene zakonske norme ukazala se potreba za definisanjem postupka inspekcijskog nadzora, nadležnost kantonalnih inspekcija, djelovanje kantonalnih inspekcija i druga pitanja koja se tiču inspekcije urede donošenjem predloženog zakona.

Ponuđeni tekst na Skupštini Unsko-sanskog kantona Prijedloga Zakona o inspekcijama Unsko-sanskog kantona utvrdio je funkcionalno organizovanje inspekcija u okviru samostalnog organa uprave, a što je Skupština Unsko-sanskog kantona i prihvatila.

U odnosu na Zakon o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je bio na snazi do donošenja Zakona o inspekcijama Federacije i koji je primjenjivan u dijelu koji se odnosi na postupak inspekcijskog nadzora, pojedina pitanja predloženim Prijedlogom su uređena drugačije, a sve sa ciljem postizanja efikasnijeg i bržeg postupka inspekcijskog nadzora. Novine se posebno odnose na precizno definisanje preventivnog djelovanja inspektora, postupanje sa oduzetim predmetima ili robom, zatvaranje (pečaćenje) subjekta nadzora koji obavlja djelatnost bez rješenja nadležnog organa. Predloženi zakon je pravno normirao efikasnije postupanje inspektora u slučajevima kada se utvrdi da subjekt nadzora obavlja djelatnost bez odobrenja nadležnog organa. Posebnim propisima koji regulišu određenu upravnu oblast, kao npr. oblast ugostiteljstva, trgovine, obrta i sl. nije data mogućnost inspektoru da na licu mjesta subjektu nadzora zabrani rad i izvrši pečaćenje, čime se stimuliše rad objekata bez odobrenja nadležnog organa, jer inspektor mora provesti postupak u skladu sa posebnim zakonima koji podrazumjevaju donešenje rješenja o otklanjanju nedostataka. Ovim zakonom je definisano da će inspektor na licu mjesta zabraniti rad subjektu nadzora i izvršiti pečaćenje poslovnih prostorija ako obavlja djelatnost: bez odobrenja nadležnog organa, u suprorotnosti sa odobrenjem nadležnog organa i ukoliko ne posjeduje dokumentaciju kojom potvrđuje da ispunjava minimalno-tehničke i druge uslove za obavljanje odobrene djelatnosti. Cilj ovakvog definisanja je efikasniji rad inspektora čime bi se značajno doprinijelo suzbijanje učestale pojave rada bez odobrenja nadležnog organa. Pored navedenog važno je istaći definisanje postupka inspekcijskog nadzora kao i ulogu i značaj subjekta nadzora u toku inspekcijskog nadzora. U odnosu na dosadašnje propise, subjektu nadzora su pored utvrđenih obaveza data i prava da aktivno učestvuje u postupku inspekcijskog nadzora, te ostavljena mogućnost davanja primjedbi na zapisnik kako u toku inspekcijskog nadzora tako i u ostavljenom roku. Ovakva definicija zakonske norme donesena je u cilju poštivanja Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Novi Zakon o inspekcijama Unsko-sanskog kantona će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.